Download

 

ACTE NORMATIVE:

LEGISLAŢIE:

LEGE Nr. 307 din 12 iulie 2006 (*actualizată*)
privind apărarea împotriva incendiilor

ORDIN Nr. 163 din 28 februarie 2007 (*actualizat*)
pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor

   3

ORDIN Nr. 118 din 20 mai 2010
pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la structuri de primire turistice, unităţi de alimentaţie publică şi unităţi de agrement

  4

ORDIN Nr. 166 din 27 iulie 2010
pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la construcţii şi instalaţiile aferente

  5

ORDIN Nr. 187 din 19 august 2010
pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la spaţii pentru comerţ

  6

ORDIN Nr. 211 din 23 septembrie 2010
pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la ateliere şi spaţii de întreţinere şi reparaţii

  7

H.G.R. Nr. 537 din 6 iunie 2007
privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor

  8

H.G.R. Nr. 560 din 15 iunie 2005 (*actualizat*)
pentru aprobarea Categoriilor de construcţii la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecţie civilă, precum şi a celor la care se amenajează puncte de comandă

  9

ORDIN Nr. 130 din 25 ianuarie 2007
pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu

  10

ORDIN Nr. 210 din 21 mai 2007 (*actualizat*)
pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu

  11

ORDIN Nr. 234 din 18 octombrie 2010
pentru aprobarea Procedurii de determinare a riscului de arson

  12

ORDIN Nr. 132 din 29 ianuarie 2007
pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor

  13

ORDIN Nr. 87 din 6 aprilie 2010
pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul
apărării împotriva incendiilor

  14

ORDIN Nr. 712 din 23 iunie 2005 (*actualizat*)
pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă

  15

LEGE Nr. 10 din 18 ianuarie 1995 (*actualizată*)
privind calitatea în construcţii

  16

H.G.R. Nr. 273 din 14 iunie 1994 (*actualizată*)
privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora

  17

LEGE Nr. 50 din 29 iulie 1991 (**republicată**)(*actualizată*)
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

  18

H.G.R. Nr. 622 din 21 aprilie 2004 (**republicată**)(*actualizată*)
privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii

  19

H.G.R. Nr. 796 din 14 iulie 2005
Pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului Nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii

  20

H.G.R. Nr. 766 din 21 noiembrie 1997 (*actualizată*)
pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii

  21

ORDIN COMUN Nr. 1822/394 din 7 octombrie 2004 (*actualizat*)
pentru modificarea şi completarea „Regulamentului privind clasificarea şi încadrarea produselor pentru construcţii pe baza performanţelor de comportare la foc”, aprobat prin Ordinul comun al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului administraţiei şi internelor Nr. 1822/2004 respectiv Nr. 394/2004

  22

H.G.R. Nr. 1739 din 6 decembrie 2006
pentru aprobarea Categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu

  23

ORDIN Nr. 3 din 06 ianuarie 2011
pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă

  24

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 21 din 15 aprilie 2005 (*actualizată*)
privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă

  25

LEGE Nr. 481 din 8 noiembrie 2004 (**republicată**)(*actualizată*)
privind protecţia civilă

  26

H.G.R. Nr. 1489 din 9 septembrie 2004 (*actualizată*)
privind organizarea şi funcţionarea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă

  27

H.G.R. Nr. 1491 din 9 septembrie 2004
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă

  28

ORDIN Nr. 1474 din 12 octombrie 2006 (*actualizat*)
pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă

  29

ORDIN Nr. 106 din 9 ianuarie 2007
pentru aprobarea Criteriilor de stabilire a consiliilor locale şi operatorilor economici
care au obligaţia de a angaja cel puţin un cadru tehnic sau personal de specialitate
cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor

  30

ORDIN Nr. 158 din 22 februarie 2007
pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor private pentru situaţii de urgenţă

  31

ORDIN Nr. 160 din 23 februarie 2007
pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfăşurare şi finalizare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă prestate de serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă

  32

ORDIN Nr. 718 din 30 iunie 2005 (*actualizat*)
CRITERII DE PERFORMANŢĂ privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă

  33

H.G.R. Nr. 547 din 9 iunie 2005
pentru aprobarea Strategiei naţionale de protecţie civilă

  34

H.G.R. Nr. 642 din 29 iunie 2005
pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unităţilor administrativ-teritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct de vedere al protecţiei civile, în funcţie de tipurile de riscuri specifice

  35

ORDIN Nr. 886 din 30 septembrie 2005
pentru aprobarea Normelor tehnice privind Sistemul naţional integrat de înştiinţare, avertizare şi alarmare a populaţiei

  36

ORDIN Nr. 1184 din 6 februarie 2006
pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de evacuare în situaţii de urgenţă

  37

ORDIN Nr. 1259 din 10 aprilie 2006
pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de înştiinţare, avertizare, prealarmare şi alarmare în situaţii de protecţie civilă

  38

H.G.R. Nr. 804 din 25 iulie 2007 (*actualizat*)
privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase

  39

LEGE nr. 319 din 14 iulie 2006
Legea securităţii şi sănătăţii în muncă

  40

 

NORMATIVE:

  41

NORMATIV C 56 - 2002
Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de instalaţii aferente construcţiilor

  42

NORMATIV C 300 - 1994
Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora

  43

NORMATIV I 5 - 2010
Normativ pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de ventilare şi climatizare

  44

NORMATIV I 7 - 2011
Normativ pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente clădirilor

  45

NORMATIV I 9 - 1994
Normativ privind proiectarea şi executarea instalaţiilor sanitare

  46

NORMATIV I 9/1 - 1996
Normativ privind exploatarea instalaţiilor sanitare

  47

NORMATIV I 18/1 - 2001
Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice interioare de curenţi slabi aferente clădirilor civile şi de producţie

  48

NORMATIV I 18/2 - 2002
Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor interioare de semnalizare a incendiilor şi a sistemelor de alarmare contra efracţiei din clădiri

  49

NORMATIV I 22 - 1999
Normativ pentru proiectarea şi executarea conductelor de aducţiune şi a reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor

  50

NORMATIV NP 004 - 2005
Normativ pentru proiectarea, executarea, exploatarea, dezafectarea şi postutilizarea staţiilor de distribuţie carburanţi la autovehicule

  51

NORMATIV NP 005 - 2003
Normativ privind proiectarea construcţiilor din lemn

  52

NORMATIV NP 006 - 1996
Normativ de proiectare a sălilor aglomerate cu vizitatori. Cerinţe utilizatori

  53

NORMATIV NP 009 - 1997
Normativ privind proiectarea, executarea şi întreţinerea construcţiilor pentru case de copii

  54

NORMATIV NP 010 - 1997
Normativ privind proiectarea, executarea şi întreţinerea construcţiilor pentru şcoli şi licee

  55

NORMATIV NP 011 - 1997
Normativ privind proiectarea, executarea şi întreţinerea construcţiilor pentru grădiniţe de copii

  56

NORMATIV NP 015 - 1997
Normativ privind proiectarea şi verificarea construcţiilor spitaliceşti şi a instalaţiilor

  57

NORMATIV NP 022 - 1997
Normativ privind proiectarea de creşe şi creşe speciale pe baza exigenţelor de performanţă

  58

NORMATIV NP 023 - 1997
Normativ privind proiectarea de cămine de bătrâni şi handicapaţi pe baza exigenţelor de performanţă

  59

NORMATIV NP 037 - 1999
Normativ de proiectare, execuţie şi exploatare a sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (GPL) pentru autovehicule

  60

NORMATIV NP 068 - 2002
Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinţei de siguranţă în exploatare

  61

NORMATIV NP 079 - 2002
Normativ privind cerinţele de calitate pentru unităţi funcţionale de cazare (camere, garsoniere şi apartamente) din clădiri hoteliere

  62

NORMATIV NP 086 - 2005 - abrogat
Normativ pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de stingere a incendiilor

  63

NORMATIV NP 127 - 2009
Normativ de securitate la incendiu a parcajelor subterane pentru auotuturisme

  64

NORMATIV P 100/1 - 2006
Cod de proiectare seismică - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri

  65

NORMATIV P 118 - 1999
Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor

  66

NORMATIV P 130 - 1999
Normativ privind urmărirea comportării în timp a construcţiilor

  67

NORMATIV NTE 007/08/00
Normativ pentru proiectarea şi execuţia reţelelor de cabluri electrice

  68

NORMATIV din 08 iulie 2004
Normativ privind elaborarea planurilor de apărare în cazul producerii unui dezastru provocat de seisme şi/sau alunecări de teren

 

GHIDURI ŞI MANUALE:

  69

GHID GT 030 - 2001
Ghid de evacuare a riscului de incendiu şi a siguranţei la foc la săli aglomerate

  70

GHID GT 049 - 2002
Ghid de evaluare a riscului de incendiu şi a siguranţei la foc pentru clădiri din domeniul sănătăţii

  71

GHID GT 050 - 2002 
Ghid de evaluare a riscului de incendiu şi a siguranţei la foc pentru cămine de bătrâni şi persoane cu handicap

   
  72 

MANUAL MP 008 - 2000
Manual privind exemplificări, detalieri şi soluţii de aplicare a prevederilor normativului P 118 - 1999 “Siguranţa la foc a construcţiilor”

 

FM GLOBAL
Property Loss Prevention Data Sheets

 

CEA
Prevention Specifications

 

STANDARDE CONEXE:

 

SR EN 54-3:2002/A1:2003 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu.
Partea 3: Dispozitive sonore de alarmă la incendiu

 

SR EN 54-4+AC:2000/A1:2003 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu.
Partea 4: Echipament de alimentare electrică

 

SR EN 54-5:2002/A1:2003 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu.
Partea 5: Detectori de căldură. Detectori punctuali

 

SR EN 54-7:2002/A1:2003 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu.
Partea 7: Detectoare de fum. Detectoare punctuale care utilizează dispersia luminii, transmisia luminii sau ionizarea

 

SR EN 54-12:2003 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu.
Partea 12: Detectoare de fum. Detectoare liniare care utilizează principiul transmisiei unui fascicul de unde optice

 

SR EN 671-1:2002 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Sisteme echipate cu furtun.
Partea 1: Hidranţi interiori echipaţi cu furtunuri semirigide

 

SR EN 671-2:2002 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Sisteme echipate cu furtun.
Partea 2: Hidranţi interiori echipaţi cu furtunuri plate

 

SR EN 12094-5:2002 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz.
Partea 5: Condiţii şi metode de încercare pentru distribuitoare de înaltă şi joasă presiune şi acţionările lor pentru sisteme cu CO2

 

SR EN 12094-7:2002 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz.
Partea 7: Condiţii şi metode de încercare pentru duzele sistemelor cu CO2

 

SR EN 12094-6:2002 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz.
Partea 6: Condiţii şi metode de încercare pentru dispozitivele neelectrice de scoatere din funcţiune a sistemelor de stingere cu CO2

 

SR EN 12094-13:2002 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz.
Partea 13: Condiţii şi metode de încercare pentru clapete antiretur

 

SR EN 12101-3:2003 Sisteme de control a căldurii şi a fumului.
Partea 3: Specificaţii pentru ventilatoare de evacuare a căldurii şi a fumului

 

SR EN 12259-1+A1:2002 Protecţie împotriva incendiilor. Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componentele sistemelor de tip sprinkler şi cu apă pulverizată.
Partea 1: Sprinklere

 

SR EN 12259-2:2002/A1:2002 Protecţie împotriva incendiilor. Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componentele sistemelor de tip sprinkler şi cu apă pulverizată.
Partea 2: Supapă de control şi semnalizare pentru instalaţii tip apă/apă

 

SR EN 12259-3/A1:2003 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere şi cu apă pulverizată.
Partea 3: Sistem de supape de alarmă apă - aer

 

SR EN 12259-4/A1:2003 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere şi cu apă pulverizată.
Partea 4: Dispozitive de alarmă cu motor hidraulic

 

SR EN 12259-5:2003 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere şi cu apă pulverizată.
Partea 5: Detectoare de curgere a apei

 

SR EN 12416-1:2002 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Sisteme de stingere cu pulbere.
Partea 1: Condiţii şi metode de încercare a elementelor componente

 

SR EN 12416-2:2002 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Sisteme de stingere cu pulbere.
Partea 2: Concepţie, construcţie şi întreţinere

 

STAS 1343/0:1989
Alimentări cu apă - Determinarea cantităţilor de alimentare. Prescripţii generale.

 

STAS 1478:1990
Alimentarea cu apă la construcțiile civile și industriale. Prescripții de proiectare.

 

STAS 6168:1990
Măsuri de siguranţă contra incendiilor - Scări de salvare în caz de incendiu. Prescripţii generale.

 

STAS 6647:1988
Măsuri de siguranţă contra incendiilor. Elemente rezistente la foc pentru protecţia golurilor din pereţi şi planşee. Condiţii tehnice generale.

 

STAS 8844:1986
Măsuri de siguranţă contra incendiilor - Uşi pe căi de evacuare. Măsuri împotriva trecerii fumului.

 

STAS 10903/2:1979
Măsuri de protecţie contra incendiilor - Determinarea sarcinii termice în construcţii.

 

STAS 11357:1990
Măsuri de siguranţă contra incendiilor. Clasificarea materialelor şi elementelor de construcţii din punct de vedere al combustibilităţii.

 

SR CEI 60598-2-22:1992
Corpuri de iluminat. Corpuri de iluminat de siguranţă. Condiţii tehnice speciale.

 

STAS 297/1,2:1988
Culori şi indicatoare de securitate.

 

SR EN 3-1:1998
Stingătoare de incendiu portative - descriere, durata de funcţionare, focare tip de clasele A şi B.

 

SR EN 3-2:1998
Stingătoare de incendiu portative - etanşeitate, încercare dielectrică, încercare de tasare, dispoziţii speciale.

 

SR EN 3-3:1998
Stingătoare de incendiu portative - constructive, rezistența la presiune, încercări mecanice.

 

SR EN 3-4:1998
Stingătoare de incendiu portative - încărcături, focare minime impuse.

 

SR EN 3-5:1998
Stingătoare de incendiu portative - specificaţii şi încercări suplimentare.

 

SR EN 3-6:1998
Stingătoare de incendiu portative - mod de evaluare a conformităţii stingătoarelor portative.

 

SR EN 3-7+A1:2004
Clase de incendiu.

 

 

 

 

 

 

 
facebook
Contact rapid

poza