Feedback

 

Aşa cum bine ştiţi, un sistem sau o instalaţie cu rol de protecţie la incendiu poate sta fără utilizare (ceea ce este şi de dorit) perioade de timp îndelungate. De aceea, este necesar să se întocmească şi să se execute un program strict de întreţinere, control şi verificare periodică, în stare să asigure funcţionarea şi intervenţia corectă şi eficientă a instalaţiei în caz de incendiu.
În mod normal (şi legal), programul de control şi verificare se întocmeşte de către beneficiar, pe baza prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de exploatare ale instalaţiilor elaborate de proiectant, cu respectarea reglementărilor specifice. Programul trebuie să cuprindă prevederi referitoare la întreaga instalaţie, pe categorii de elemente ale acesteia şi pe operaţiuni funcţionale, consemnate în instrucţiunile de exploatare ale sistemelor şi instalaţiilor.
Controlul, verificarea şi întreţinerea sistemelor şi instalaţiilor cu rol de protecţie la incendiu se efectuează pe baza programului stabilit de către personalul de exploatare specializat şi instruit în acest scop.
Beneficiarul instalaţiilor este obligat să efectueze la timp lucrările de întreţinere şi reparaţii, respectiv să folosească sistemele şi instalaţiile în conformitate cu instrucţiunile de exploatare.
De asemenea trebuiesc efectuate reparaţiile curente la unele elemente sau la o parte din acestea, care pot afecta buna funcţionare a sistemului său instalaţiei ori a unor componente ale acestora. Reparaţiile curente se fac pe baza constatărilor rezultate în urma controlului, verificării, reviziilor tehnice şi/sau preventiv, pentru elementele susceptibile a se defecta într-o perioadă scurtă de timp.
Revizia sistemelor şi instalaţiilor cu rol de protecţie la incendiu se face periodic, conform specificaţiilor menţionate la fiecare element al instalaţiei şi are ca scop cunoaşterea stării tehnice a acestora la un anumit moment, în vederea luării măsurilor care să asigure funcţionarea acestora în caz de incendiu, la parametrii proiectaţi.
Exploatarea şi întreţinerea sistemelor şi instalaţiilor cu rol de protecţie la incendiu se efectuează cu personal de exploatare propriu, având sarcini permanente în acest scop, sau cu personal aparţinând unor unităţi tip service, cu care s-au încheiat contracte sau înţelegeri. Personalul propriu de exploatare ca şi cel al unităţilor service trebuie să fie calificat şi autorizat pentru activitatea pe care o desfăşoară.
Personalul de exploatare şi întreţinere are obligaţia să remedieze imediat orice defecţiune de îndată ce aceasta a fost sesizată, pentru a menţine instalaţia în permanentă stare de funcţionare, în caz de incendiu.
Evidenţa lucrărilor de reparaţii curente şi a reparaţiilor capitale la instalaţiile cu rol de protecţie la incendiu se va ţine într-un registru special.
Având în vedere cele mai sus menţionate, în ceea ce priveste tipul instalaţiilor supuse verificărilor şi specificul activităţii desfăşurate în spaţiile protejate de către aceste instalaţii, oferta noastră are ca scop garantarea funcţionării la parametrii proiectaţi a instalaţiilor supuse verificării, nu acoperirea legală a beneficiarului în fața controalelor ISU.
În acest sens, costurile exprimate în oferte acoperă toate lucrările specifice tipurilor de instalaţii (înlocuire manometre – la defectare sau expirarea verificării metrologice, înlocuire presostate, sisteme de etanşare – garnituri, o-ring la racorduri furtune, înlocuire siguranţe decalibrate, contactori, refacere protecţie anticorozivă, etc.).
Societatea noastră respectă procedurile pe baza cărora a fost atestată de către C.N.S.I.P.C. şi efectuează şi va efectua lucrările de verificare numai în conformitate cu aceste proceduri.
Mulţumim pentru înţelegere.

facebook
Contact rapid

poza